DECENTRUCK

statement

BTC: 3EXTgBP1HC9o8UUZjdfUMcw1B9VPBszo6k LTC:MCurhxsXNxna2MvoVbuStj1r5hKAbcT6vV
Česky 

What is Decentruck?
We follow the values of Parallel Polis and with this unique concept we want to travel around the cities of the Czech Republic, Slovakia, Europe, and the world.

The Parallel Polis is based on the ideas of freedom and the innovative development of society. One of the main concepts is independence from state and public contributions. The project of a mobile Parallel Polis can also come to your city, but we need your help. We operate on a voluntary basis, and the support from you will help us to start this project. You can gain new knowledge and abilities, be entertained, and also become part of something meaningful.

With your help, we plan to finish repairs on Decentruck and travel also to your city! Thank you for your support!

Why are we doing this?
For 5 years now we have been educating society about digital freedom and security on the Internet. We regularly present news from the field of modern technologies. With us, you can try 3D printing, hydroponics or robotic cultivation with our Farmbot, and drink a delicious coffee paid for with cryptocurrency at our Bitcoin Coffee cafe. And now we are looking for ways in which we can share our ideas beyond Prague. We have decided to step outside and build a truck with which we can travel around the cities, events, conferences, and festivals of the Czech Republic, Slovakia, Europe, and the world. We want to make our know-how accessible to the general public.

What are our goals?
Repair the truck

To be able to come to your town, Decentruck needs to be further improved. Repairing the roof is a must, as well as purchase of scissor tents, tables, chairs, bean bags, and also sufficient facilities for the crew.

Mission Czech Republic, Slovakia and all Europe: From city to city

Our goal is to introduce the concept directly in your city. You can look forward to lectures, workshops, screenings, concerts, even hackathons.

Mission Africa

Finally, we want to travel to far away Africa! We want to introduce local people and institutions to the technologies that can make their lives easier. To teach them how to use these technologies and, above all, we will set up a mechanism that will allow us to maintain long-term contact with individual communities. The long-term sustainability and expansion of these new approaches is essential for us. We will focus on agriculture, food conservation, renewable energy, and also on encrypted peer-to-peer communication and the use of cryptocurrencies as decentralized ways of payment.

What’s our story?
In 2011, Roman Týc, a member of Ztohoven and co-founder of Parallel Polis, bought a truck with the idea of a nomadic lifestyle. However, the truck remained unused until last year when Roman met Martin Mikeš, who has been trying to save and restore a disappearing mist forest in Cameroon for nine years, and they began to put the whole Decentruck concept together.

What will we introduce to you?
Cryptocurrencies
Cryptocurrencies are decentralized Internet currencies. Their main advantage is primarily decentralization – no one, nor governments, groups or individuals can influence, control or counterfeit these currencies.

Digital freedom
New technologies also bring a choice. We live in a time of fast internet, a reliable anonymizer and a decentralized currency, while retaining the freedom we lose as a society.

Hydroponics

At a time when our landscape is not able to retain water and it rains less over the fields, we need to look for alternatives to today’s farming practices. The Hydroponic Garden of Parallel Garden project was created in the Parallel Polis and you can see it in our Bitcoin Coffee and Truck. In addition to saving space, the crops grow faster in it, it does not need the sun or soil, and it needs 90% less water than conventional agriculture.

3D print
This modern technology is experiencing a great boom. The Czech Republic is a leader in this field. The 3D printers from Pruša are among the most popular in the world. 3D printing enables the production of prototypes, models, spare parts and other equally useful things.

3D printers represent the decentralization of the traditional manufacturing industry. They move production from Third World factories to people’s homes. They take the power of central authorities to regulate the industry and allow people to use open source tools and models so that everyone can create what they need at home – whether prohibited by the state or not.

Environmental protection
Nature is an integral part of our lives. Therefore, we also focus on protecting it so that we do not have to live our digital freedom in an arid landscape without nutrients, water, and species diversity. The continuous monoculturalization of the global ecosystem creates an unstable environment and is susceptible to disturbance. However, these problems are not resolvable by state intervention from above, but require a free solution based on the free decision of individuals. This is the approach to nature conservation that Decentruck wants to raise awareness of.

Become part of our mission and support our Decentruck project!


Staň se součástí naší mise a podpoř náš projekt Decentruck!

Co je Decentruck?
Navazujeme na hodnoty Paralelní Polis a chceme vyrazit s unikátním konceptem do měst po České republice, Slovensku, Evropě, světe.

Paralelní Polis je postavena na idejích svobody a inovativního rozvoje společnosti. Jedním z hlavních konceptů je nezávislost na státu a veřejných příspěvcích. Výjezdní koncept Paralelní Polis může přijet i do vašeho města, potřebujeme však vaši pomoc. Fungujeme na bázi dobrovolných příspěvků, a právě podpora od vás náš projekt nastartuje. Můžete tak i vy získat nejen nové vědomosti, schopnosti, zábavu, stanete se ale především součástí smysluplného projektu.

S vaší pomocí plánujeme Decentruck dostavit a vyrazit i do Vašeho města! Děkujeme za Vaši podporu!

Proč to děláme?
Už 5 let se snažíme vzdělávat v tématech digitální svobody a bezpečnosti na internetu. Pravidelně představujeme novinky v oblasti moderních technologií. Můžete si u nás vyzkoušet 3D tisk, hydroponii nebo robotické pěstování pomocí Farmbota a naše Bitcoin Coffee je první kavárnou na světě, kde můžete zaplatit pouze kryptoměnami. Začali jsme hledat způsob, jak naše myšlenky předávat i jinde než v Praze. Rozhodli jsme se postavit truck a vyrazit do měst, na eventy, konference, festivaly, po České republice a na Slovensku. Chceme naše know-how zpřístupnit široké veřejnosti.

Jaké jsou naše cíle?
Opravit truck
Abychom ale mohli s klidem vyjet do vašich měst, musíme Decentruck ještě trochu zvelebit. Oprava střechy je nezbytností, stejně jako pořízení nůžkových stanů, stolů, židlí, fatboyů, ale i dostatečného zázemí pro posádku.

Mise Česko, Slovensko i celá Evropa: Z města do města
Naším cílem je představit koncept přímo ve vašem městě. Těšit se můžete na přednášky, workshopy, promítání, koncerty, dokonce i hackathony.

Mise Afrika
Nakonec chceme vyrazit až do daleké Afriky! Chceme ukázat místním lidem a institucím technologie, které jim usnadní život. Naučit je, jak tyto technologie používat, a především nastavit mechanismus, který nám umožní udržovat dlouhodobý kontakt s jednotlivými komunitami. Dlouhodobá udržitelnost rozšiřování těchto nových přístupů je pro nás zásadní. Soustředit se chceme na zemědělství, konzervaci potravin, získávání energie z obnovitelných zdrojů, ale i na šifrovanou peer-to-peer komunikaci nebo používání kryptoměn jako decentralizovaných platidel.

Jaký je náš příběh?
V roce 2011 si Roman Týc, člen Ztohoven a spoluzakladatel Paralelní Polis, koupil truck s myšlenkou na nomádský styl života. Truck však zůstal nevyužitý až do minulého roku, kdy se Roman potkal s Martinem Mikešem, který se už 9 let snaží o záchranu a obnovu horského mlžného lesa v africkém Kamerunu, a začali celý koncept Decentrucku dávat dohromady.

Co vám představíme?
Kryptoměny
Kryptoměny jsou decentralizované internetové měny. Jejich hlavní výhodou je právě decentralizace – nikdo, ani vlády, skupiny či jednotlivci nemohou měny ovlivňovat, ovládat nebo padělat.

Digitální svoboda
Nové technologie s sebou přinášejí i možnost volby. Žijeme v době s rychlým internetem, spolehlivým anonymizátorem a decentralizovanou měnou si zachováme svobodu, kterou jako celek ztrácíme.

Hydroponie
V době, kdy naše krajina není schopná zadržovat vodu a nad poli navíc prší méně, je potřeba hledat alternativy k dnešním zemědělským postupům. Hydroponická zahrádka Parallel Garden vznikla na půdě Paralelní Polis a můžeš ji najít jak v naší Bitcoin Coffee, tak i v trucku. Kromě toho, že šetří prostor, protože plodiny v ní rostou rychleji, nepotřebuje slunce, ani půdu a o celých 90 % méně vody, než konvenční zemědělství.

3D tisk
Tato moderní technologie zažívá velký vzestup. Česká republika má dokonce v tomto oboru primát. Průšovy 3D tiskárny patří mezi nejoblíbenější na světě. 3D tisk umožňuje výrobu prototypů, modelů, součástek náhradních dílů ale i dalších neméně užitečných věcí.

3D tiskárny představují decentralizaci tradičního výrobního průmyslu. Přesouvají výrobu z továren třetího světa do domů lidí. Berou moc centrálních autorit na regulaci průmyslu a umožňují lidem využívat open source nástroje a modely tak, že každý si může doma vytvořit co potřebuje – ať je to státem zakázáno nebo ne.

Ochrana přírody
Příroda je nedílnou součástí našich životů. Soustředíme se proto i na její ochranu, abychom nemuseli žít svou digitální svobodu ve vyprahlé krajině bez živin, vody a druhové rozmanitosti. Neustálá monokulturizace celosvětového ekosystému vytváří nestabilní a na disturbance náchylné prostředí. Tyto problémy však nejsou řešitelné státními zásahy shora, ale vyžadují svobodné řešení na základě svobodného rpzhodnutí jednotlivců. Právě o takovém přístupu k ochraně přírody chce Decentruck šířit povědomí

Fotogalerie

 

blog Paralelní Polis

Slovensko se inspirovalo českým EET. Hackeři systém prolomili
The Central Bank prohibits PP from using the word “coin”
ČNB zakazuje PP používat slovo mince. Po EET je tu kauza mince

Kontakt

Dělnická 43
Praha 7
info@paralelnipolis.cz